REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Serwisu „http://sklep.mamawchacie.pl” prowadzonego pod adresem internetowym: http://sklep.mamawchacie.pl, w szczególności prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkowników.

2. DEFINICJE.

2.1. Produkt – towar, który jest przedmiotem sprzedaży w http://sklep.mamawchacie.pl
2.2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu http://sklep.mamawchacie.pl
2.3. Kupujący – Użytkownik dokonujący zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu http://sklep.mamawchacie.pl.
2.4. Sprzedający – Sklep Internetowy dostępny pod adresem: http://sklep.mamawchacie.pl
2.5. Zakup – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
2.6. Konto użytkownika – zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w serwisie, prowadzony dla Użytkownika przez http://sklep.mamawchacie.pl pod unikalną nazwą (login).
2.7. Dostawca – Poczta Polska lub firma prowadząca usługi kurierskie.
2.8. Koszt dostawy Produktu – jest to przybliżony,szacowany koszt przesyłki Produktu w oparciu o cennik Dostawcy, uwzględniający koszty związane z pakowaniem Produktu.
2.9. Serwis – portal internetowy zajmujący się sprzedażą Produktów, funkcjonujący pod adresem internetowym http://sklep.mamawchacie.pl, prowadzony przez Administratora.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU SKLEP.MAMAWCHACIE.PL.

3.1. Serwis przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
3.2. Rejestracja w http://sklep.mamawchacie.pl jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.3. Rejestracji w serwisie http://sklep.mamawchacie.pl dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
3.4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. ZASADY KUPOWANIA W SERWISIE SKLEP.MAMAWCHACIE.PL.

4.1. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
4.1.1. Kupujący składa zamówienie na dany Produkt na stronie internetowej Serwisu poprzez dodanie Produktu do koszyka, weryfikację danych adresowych oraz wybór sposobu dostarczenia Produktu, a także potwierdzenie złożenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora serwisu.
4.1.2. Kupujący zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
4.1.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.
4.1.4. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie w zakładce Moje Zakupy.
4.1.5. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Produktu oraz numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.
4.1.6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
4.1.7. Akceptacja regulaminu oznacza udzielenie Sprzedającemu pisemnego pełnomocnictwa do zawarcia w Jego imieniu i na Jego rzecz umowy o świadczenie usług z operatorem pocztowym w celu przesłania Mu za pośrednictwem Poczty lub Firmy Kurierskiej zakupionego Towaru.

4.2. Termin i sposób płatności.
4.2.1. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Produkt nie później niż w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.
4.2.2. Wpłaty za Produkt dokonywane są na konto bankowe Sprzedającego, za pośrednictwem serwisu Przelewy24
4.2.3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu uniknięcia anulowania zamówienia.
4.2.4. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie, będzie anulowane.

4.3. Ceny Produktów.
4.3.1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie http://sklep.mamawchacie.pl stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
4.3.2. Ceny wyrażone są w złotych polskich.
4.3.3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.
4.3.4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

4.4. Dostawa Produktu.
4.4.1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedającego i pozostają w jego posiadaniu do momentu wysyłki.
4.4.2. Dostawa zakupionego Produktu realizowana jest wyłącznie na zlecenie Kupującego.
4.4.3. Przesyłki z zakupionymi Produktami wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego. Kupujący zatwierdza sposób dostawy zakupionego Produktu poprzez wybranie preferowanej formy dostawy, dostępnej na stronie Serwisu.
4.4.4. Kupujący udziela Sprzedającemu pisemnego pełnomocnictwa do zawarcia w Jego imieniu i na jego rzecz umowy o świadczenie usług z Operatorem Pocztowym, w celu przesłania Mu za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej zakupionego Towaru.
4.4.5. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.
4.4.6. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym.
4.4.7. Koszt dostawy Produktu obliczany jest indywidualnie dla każdego rodzaju Towaru w zależności od wybranej formy dostawy. Koszt dostawy podany jest do wiadomości Użytkowników każdorazowo przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
4.4.8. Przekazane przez Kupującego środki na pokrycie kosztów wysyłki Towaru nie stanowią dodatkowego przychodu z działalności gospodarczej Sprzedającego. Stanowią one zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją przesyłki pocztowej lub kurierskiej wykonanej na zlecenie i w imieniu Kupującego.
4.4.9. Produkt zakupiony za pośrednictwem Serwisu, wysyłany jest do Kupującego dopiero po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedającego, w wysokości ceny Produktu powiększonej o koszty dostawy zakupionego Produktu.
4.4.10. Sprzedający wystawiając Produkt do sprzedaży, jest go w stanie wysłać do Kupującego w terminie określonym w opisie Produktu.
4.4.11. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego.
4.4.12. W przypadku gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o zakupie kilku Produktów przez jednego, tego samego Kupującego, Towary wysłane zostaną jedną przesyłką.
4.4.13. Koszt przesyłki zawierającej więcej niż jeden zakupiony Produkt ustalony zostaje w wysokości najwyższej kwoty przesyłki widniejącej przy zakupionych Produktach, powiększony o 20% sumy wszystkich kosztów przesyłek w/w Towarów.
4.4.14. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.

4.5. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.
4.5.1. Kupujący na prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie 4.5.7. – Podstawa prawna – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827).
4.5.2. Kupujący odstępuje od umowy kupna-sprzedaży, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4.5.3. Oświadczenie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Kupując przesłać może do Sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod internetowy adres: [email protected]
4.5.4. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).
4.5.5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
4.5.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
4.5.7. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.
4.5.8. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego, Sprzedawca dokonuje nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
4.5.9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. PRODUKTY.

5.1. Sprzedający oświadcza, iż jest autorem wszystkich Produktów wystawionych na stronie Serwisu.
5.2. Każdy Produkt zamieszczony na stronie http://sklep.mamawchacie.pl sklep jest ręcznie wykonany.
5.3. Ze względu na ręczne wykonanie każdego Produktu i jego unikatowość, zakupiony Produkt może się nieznacznie różnić od tego, publikowanego na stronie Serwisu.
5.4. Każdy Towar zamieszczony na stronie posiada zdjęcie oraz opis Produktu określający m.in. rodzaj materiałów użytych do jego wytworzenia, wymiary produktu oraz kolorystykę.
5.5. Zdjęcia Produktów oraz opisy Produktów wykonane są przez Sprzedającego i chronią je prawa autorskie.

6. REKLAMACJE.

6.1. Reklamacja Produktu wadliwego.
6.1.1. Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora Serwisu.
6.1.2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny, albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.
6.1.3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie http://sklep.mamawchacie.pl, domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.
6.1.4. W celu usprawnienia procedury reklamacji Produktu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez wysłanie informacji e-mail pod internetowy adres [email protected]
6.1.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Administratora Serwisu zamieszczony na stronie w zakładce Kontakt.
6.1.6. W przypadku, gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów, tj: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6.2. Reklamacja dotycząca niedostarczenia Produktu.
6.2.1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.
6.2.2. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić na Poczcie reklamację tej przesyłki.
6.2.3. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sprzedawca.
6.2.4. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę lub firmę kurierską w związku z zaginięciem przesyłki.

6.3. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń.
6.3.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
6.3.2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6.3.3. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
6.3.4. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
6.3.5.Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7. OCHRONA PRYWATNOŚCI.

7.1. Ochrona danych osobowych.
7.1.2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
7.1.3. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
7.1.4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7.1.5. Serwis http://sklep.mamawchacie.pl zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać na adres internetowy [email protected] stosowne oświadczenie w formie elektronicznej
7.1.6. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten naruszy niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

8. PLIKI COOKIES.

8.1. Serwis http://sklep.mamawchacie.pl korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
8.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
8.3. Pliki cookies w http://sklep.mamawchacie.pl wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk „lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook).
8.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
8.5. Korzystając z serwisu http://sklep.mamawchacie.pl, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
8.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem http://sklep.mamawchacie.pl i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.